Loading

Open Source

Open Source သည္ ျမန္မာလူမ်ိုး အမ်ားစုနွင့္ မတန္ေသးပါ။

ထို့ေျကာင့္ Burglish Systems Will close-source from Now on!

မာ့ခ္ @ Burglish

No comments:

က်ေနာ္ဖတ္ေသာ အျခား ဘေလာ့ / ဆိုဒ္မ်ား